Hírlevél adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

a smartfluencer.hu weboldalon elérhető hírlevél funkció használatával kapcsolatos személyes adatok kezelésének szabályairól

Hatályos: 2021. június 10. napjától visszavonásig

  1. Bevezetés:

   A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Adatkezelő smartfluencer.hu weboldalon elérhető „Hírlevél” funkció használatával kapcsolatos, az annak során az Adatkezelő részéről kezelt személyes adatok adatkezelésére vonatkozó alapvető információkat, szabályokat és elveket meghatározza és tájékoztassa az érintetteket az őket megillető jogokról az irányadó jogszabályok – ideértve különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) – irányadó rendelkezéseinek megfelelően. A jelen Tájékoztató szóhasználata során az Érintett fogalma alatt azokat a természetes személyeket szükséges érteni, akik smartfluencer.hu weboldalon a számukra az Adatkezelővel, illetve annak tevékenységével kapcsolatos információk, tájékoztatók megküldése céljából az erre rendszeresített „Hírlevél” funkcióra történő feliratkozás érdekében személyes adataikat az Adatkezelő számára megadják (a továbbiakban: Érintett vagy Érintettek).

  2. Adatkezelő:

   Open Communications Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

   székhely: 1137 Budapest, Szent István park 16.

   cégjegyzékszám: 01-09-707998

   adószám: 12880270-2-41

   statisztikai számjel: 12880270-7022-113-01

   képviselő neve, tisztsége: Szőke Ágnes, ügyvezető elérhetőségek:

   • postai úton: 1137 Budapest, Szent István park 16.
   • elektronikusan: agnes.szoke@opencom.hu
   • telefonszám: +36 30 241 0064
   • weboldal: www.opencom.hu
  3. Adatfeldolgozók:

   Adatkezelő az adatkezelés vonatkozásában az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe a Rendelet 28. cikke alapján. Az Adatfeldolgozó neve és elérhetőségei:

   Prezly BV
   Tiensevest 100
   3000 Leuven
   Belgium

  4. Adatvédelmi tisztviselő:

   Az Adatkezelőnél működő Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei:

   Név: Szűcs Rita
   Elérhetőségek:

   • postai úton: 1137 Budapest, Szent István park 16.
   • elektronikusan: info@opencom.hu
   • telefonszám: +36 30 686 1552
  5. A kezelt adatok köre:

   A smartfluencer.hu weboldalon elérhető „Hírlevél” funkciónak az Érintettek részéről történő használatával kapcsolatban az alábbi személyes adatok kerülnek kezelésre az Adatkezelő részéről:

   • vezetéknév;
   • keresztnév;
   • elektronikus levelezési cím.

   Adatkezelő az Érintett által a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért, érvényességéért kizárólag az Érintett felel. Ennek alapján az Érintett személyes adatainak megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott elektronikus levelezési címhez kizárólag ő fér hozzá.

  6. Az adatkezelés célja és jogalapja:

   Az adatkezelés célja az Adatkezelővel, illetve az annak tevékenységével kapcsolatos tájékoztatások, információk küldése az Érintettek részére az általuk megadott elektronikus levelezési címre (hírlevél).

   Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, az Érintettek által megadott közvetlen, önkéntes hozzájárulás. A hozzájárulást az Érintett a jelentkezési lap kitöltésével és Adatkezelő részére történő átadásával adja meg.

  7. A személyes adatok címzettjei:

   A személyes adatok kezelésének címzettjei az Érintettek részére a megadott elektronikus levelezési címre megküldésre kerülő tájékoztatások, információk elkészítésében és megküldésében közreműködő munkavállalói, az Adatfeldolgozó, valamint az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője, továbbá a Társaságnak az adatkezelés vonatkozásában esetlegesen érintett területen (pl. jog, HR) foglalkoztatott munkavállalói.

  8. Adattovábbítás:

   Adatkezelő az Érintettek vonatkozásában kezelt személyes adatokat harmadik fél számára – az Adatfeldolgozót leszámítva – nem teszi hozzáférhetővé, ide nem értve a jogszabály alapján történő kötelező adattovábbítás esetét.

  9. A személyes adatok kezelésének időtartama:

   Adatkezelő az adatokat az adatkezelés céljának teljesülésééig, vagy az Érintett törlésre vonatkozó kérelméig kezeli, kivéve, amennyiben irányadó jogszabály Adatkezelő számára más határidőt nem határoz meg.

  10. Adatbiztonság:

   Adatkezelő a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jelen Szabályzat szerinti jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő a kezelt adatokat a kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi, és az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

  11. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása:

   Az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonást az Érintett az info@opencom.hu email címre megküldött nyilatkozatával gyakorolhatja, melyből egyértelműen kiderül annak ténye, hogy az Érintett személyes adatainak az Adatkezelő részére adott hozzájárulását vissza kívánja vonni. A visszavonás alapján Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintett vonatkozásában kezelt személyes adatokat. Azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  12. Az Érintettek jogai:

   • Előzetes tájékozódáshoz való jog

    Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk)

   • Az Érintett hozzáférési joga

    Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

   • A helyesbítéshez való jog

    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).

   • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)

   • Az adatkezelés korlátozásához való jog

    Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk)

   • A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

    Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. (Rendelet 19. cikk)

   • Az adathordozhatósághoz való jog

    A Rendeletben írt feltételekkel az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)

   • Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

    Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

   • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

    Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk) A Felügyeleti Hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefonszám: + 36 1 391 1400, fax: + 36 1 391 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: www.naih.hu).

   • Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

    Minden Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk) Az Érintett a jogainak megsértése esetén jogosult az Adatkezelővel szemben bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

  13. Záró rendelkezések:

   Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés jelen okirat szerinti céljának, továbbá, hogy az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes legyen. Az adatkezelés során az Adatkezelő köteles biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és az adatok naprakészségét, valamint, hogy az Érintettet az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen csak azonosítani.

   A jelen Tájékoztató által nem rendezett kérdések tekintetében a Rendelet, az Infotv., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

   Adatkezelő kifejezetten fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót – az Érintettek előzetes értesítése mellett, a smartfluencer.hu weboldalon történő közzététellel – egyoldalúan bármikor módosítsa.