Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

Smartfluencer.hu oldalon történő űrlap kitöltésével kapcsolatos adatkezeléssel összefüggésben

OPEN COMMUNICATIONS Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1137 Budapest, Szent István park 16. II. em. 1.

Cg.01-09-707998

OPEN COMMUNICATIONS Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1137 Budapest, Szent István park 16. II. em. 1; adószám: 12880270-2-41; Cg.01-09-707998; képviseli: Szőke Ágnes ügyvezető) mint adatkezelő (Adatkezelő) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai alapján az általa üzemeltett Smartfluencer.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) található, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételt elősegítő űrlap (a továbbiakban: Űrlap) során megadandó adatok tekintetében az alábbi egyértelmű és részletes tájékoztatást adja, valamint az alábbi szabályokat állapítja meg.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő célja a Honlapon elérhető előadói profilok megjelenítésével az alábbiakban részletezett megrendelőkkel kötendő megbízási szerződés megkötésének elősegítése.

Tekintettel arra, hogy az Űrlap kitöltésével, jogi személyiséggel rendelkező társas vállalkozások és egyéb jogi személyek is megkereséssel élhetnek, ezen szervezetek (a továbbiakban: Megrendelő) adatai (így különösen cégnév, cégjegyzékszám, elérhetőség) a GDPR értelmében mint nem természetes személyre vonatkozó adatok nem minősülnek személyes adatnak. A szervezetet képviselő természetes személy vonatkozásában azonban megállapítható a GDPR személyi hatálya, így ezen személyekkel kapcsolatban szükséges megfelelő szabályozást alkotni.

Jelen szabályzatból és tájékoztatóból megismerheti, hogy az Űrlap kitöltése során a kapcsolattartói adatok kezelése tárgyában milyen adatfeldolgozást végzünk. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglaltakat egyoldalúan módosítsuk az Ön jogainak maximális tiszteletben tartásával. Amennyiben a módosítás érdemi részt érint (különösen az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama), úgy előzetes tájékoztatással élünk Ön felé.

Amennyiben az Űrlapot kitöltő személy nem egy Megrendelő jogi személy képviseletében jár el, hanem természetes személyként kíván megrendelőként megkereséssel élni, úgy a jelen szabályzatban foglaltak értelemszerű alkalmazásával az adatkezelési szabályok rá is kiterjednek.

Társaságunk a jelen szabályzat kapcsán figyelembe vette a NAIH/2018/3484/2/V ügyszámon keletkezett tájékoztatását.

A Honlapra vonatkozó Felhasználási Szabályzat külön dokumentumban került rögzítésre.

Társaságunk által az érintettől gyűjtött személyes adatok vonatkozásában rendelkezésre bocsátandó információk a GDPR 13. cikke alapján: 

A gyűjtött személyes adatok köre: ·         Az érintett neve

 

·         Az érintett telefonszáma (amennyiben nem céges telefonszámot kíván megadni)

·         Az érintett e-mail címe (amennyiben a céges e-mail cím az érintett nevét (is) tartalmazza, úgy az e-mail cím is személyes adatnak minősül)

Amennyiben Ön a fenti adatokon kívül önkéntesen további adatokat hoz a Társaság tudomására, úgy mérlegeljük, hogy azok szükségesek-e az adatkezeléssel érintett cél és a Szerződés végrehajtásához.

Adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó tájékoztatás: Szűcs Rita
Adatkezelő és képviselőjének kiléte és elérhetőségei: OPEN COMMUNICATIONS Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1137 Budapest, Szent István park 16. II. em. 1; képviseli: Szőke Ágnes önállóan)
Adatkezelés célja és jogalapja Az adatkezelés célja Űrlap kitöltése során tett kapcsolattartás elősegítése, illetve fenntartása. Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja.

 

Amennyiben a személyes adat a természetes személy megrendelőjé, a személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezeljük, miszerint a megadott adatok kezelése a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Abban az esetben, ha a személyes adat a Megrendelő munkavállalójáé vagy egyébként a Megrendelő irányítása alatt dolgozó személyé, akkor a személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeljük, amellyel összefüggésben érdekmérlegelési tesztet készítettünk, amely a jelen tájékoztató I. sz. mellékletekéntide kattintva megismerhető.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Az adatvédelmi tisztviselő, Társaságunk ügyvezetője, valamint az általa felhatalmazott és irányítása alatt álló személyek a munkaköri kötelességeik által szükséges mértékben jogosultak a fenti célokból megismerni a személyes adatokat.
A személyes adatok tárolásának időtartama: A kapcsolattartói adatokat a megkereséstől számított 15. napig kezeljük. Amennyiben a megkeresés alapján szerződéskötésre kerül sor, az adatkezelésre a létrejött szerződéssel kapcsolatos külön adatkezelési szabályok irányadók, amelyről az érintetteket a szerződéskötéskor tájékoztatjuk.

 

A kapcsolattartó köteles bejelenteni, ha a fenti határidő előtt az érintett jogviszonya a Megrendelővel megszűnt, vagy bármely más okból kifolyólag nem minősül kapcsolattartónak, így az adatkezelés célja megszűnt.

Az érintettek jogai: Az Érintett jogszabályban meghatározottak szerint kérelmezheti az Adatkezelőtől az info@opencom.hu e-mail címen a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult arra, hogy bejelentéssel éljen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu).

 

Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR szerinti kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Felelősségkorlátozás az adatkezeléssel kapcsolatban: Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősségvállalásra tekintettel az adatok pontatlanságával, nem valós voltával összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az adatokat megadta.

 

A kapcsolattartó köteles bejelenteni, ha az adatkezelésre előírt határidő előtt a jogviszonya a Megrendelővel megszűnt, vagy bármely más okból kifolyólag nem minősül kapcsolattartónak, így az adatkezelés célja a vonatkozásában megszűnt.